РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Начало

Герб на гр. Козлодуй

Ден на отворените врати за граждани и журналисти

в Съдебна палата град Козлодуй - 2018 година


За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд и Районна прокуратура град Козлодуй, каним гражданите на 03.08.2018 година от 10.00 часа до 17.00 часа да посетят сградата на съдебната палата на адрес: Град Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” № 5. През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда и прокуратурата, Агенция по вписванията, служба „Призовки” и съдебните зали. По желание може да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Районна прокуратура - Козлодуй, адвокати и съдебни заседатели. Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд и Районна прокуратура град Козлодуй да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система. По въпроси свързани с посочената инициатива, лица за контакти: Районен съд град Козлодуй – Анджела Николова, тел.за контакти: 0973/80373 Районна прокуратура град Козлодуй – Снежана Ончева, тел.за контакти: 0973/80509

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл.64 от ЗСВ

  • От главното меню изберете „СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ” → ВИДА НА ДЕЛОТО (Гражданско, Наказателно дело) → ГОДИНА НА ПУБЛИКУВАНЕ → МЕСЕЦ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ АКТ → НОМЕР НА ДЕЛОТО.

    • Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

      С Решение на Консултативния орган по проект „ Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по тематичен фонд „Сигурност” на Българо – швейцарската програма за сътрудничество, Районен съд гр.Козлодуй е избран да участва като пилотен съд, в който ще бъдат създадени специализирани състави за разглеждане на дела, по които участват непълнолетни лица. По проекта ще бъде създадена и оборудвана стая за щадящо изслушване на деца в съдебния районен на Районен съд гр.Козлодуй.