РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

За контакти

Председател:
Цветанчо Трифоновтел: 0973/ 80676
Административен секретар:
Анджела Николовател.факс: 0973/80373
Държавен съдебен изпълнител:
Милена Димитровател: 0973/ 89664
Деловодство СИС:
Емилия Дековател: 0973/ 80354
Съдия по вписванията:
Мадлена Григоровател: 0973/ 89665
Главен счетоводител:
Валентина Мариновател: 0973/ 80710
Системен Администратор:
Радослав Ивановтел: 0973/ 89678
Служба по вписванията:
Иглика Зайковател: 0973/ 80070
Регистратура:
Десислава Венковател: 0973/ 89675
Гражданско деловодство:
Емилия Савовател: 0973/ 80077
Валентина Лихарскател: 0973/ 89670
Наказателно деловодство:
Елеонора Геневател: 0973/ 89672
Корнелия Лукановател: 0973/ 89671
Факс 0973/ 89696
Бюро “Съдимост” и съдебен архив:
Вилма Димитровател: 0973/ 80631
Съдебни секретар – протоколисти:
Валентина Гърковател: 0973/ 89666
Стела Димитровател: 0973/ 89667
Мартин Марковтел: 0973/ 89668
Галина Диковател: 0973/ 89669
Призовкар:
Надя Филиповател: 0973/ 89674
Охрана на съдебната власт:
Цветомир Ставаровтел: 0973/ 80208
Георги Кръстевтел: 0973/ 80208