РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Служби

  • Административен секретар – ет.4
  • Главен счетоводител – ет.4
  • Съдебно – изпълнителна служба – ет.3
  • Служба по вписванията – ет.2
  • Гражданско деловодство – ет.1
  • Наказателно деловодство – ет.1
  • Бюро съдимост и съдебен архив – ет.3
  • Съдебни секретар – протоколисти – ет.4
  • Охрана на съдебната власт – ет.1