РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Вътрешни правила

 • Вътрешни правила - общо събрание

 • Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове

 • Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

 • Вътрешни правила за Национална база данни "Население"

 • Вътрешни правила за провеждане на обществена поръчка

 • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по закона за достъп до обществената информация

 • Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК

 • Вътрешни правила за връчване на съдебни книжа по граждански дела от призовкаря

 • Вътрешни правила за работа с медиите

 • Етични правила за работа с граждани

 • Вътрешни правила вещи лица

 • Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на съдебните преводачи с приложения

 •