РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Новини - информация


  •          С промени в Наредба №8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.24 от 04.03.2008 г. се въвежда издаване на електронно свидетелство за съдимост на лица, които нямат съставени бюлетин за съдимост и/или бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а от НК.
             Съгласно тези промени, гражданите ще имат възможност по електронен път с помощта на квалифициран електронен подпис, съдържащ данни за ЕГН на лицето и заплащане на съответната такса, да могат да си заявят по електронен път свидетелство за съдимост.
             Издаденото електронно свидетелство за съдимост ще е със същата правна стойност, както и хартиеното, ще е със срок на валидност 6 месеца, ще е достъпно чрез уникален код на Интернет страницата на Министерство на правосъдието и ще може да се използва многократно в рамките на неговата валидност.
  •          Заявяването по електронен път на свидетелство за съдимост може да стане от интернет страницата на Министерство на правосъдието, меню "Електронно свидетелство за съдимост"
  •         Районният съд в Козлодуй е един от петте районни съдилища, избрани да участват в обученията в изпълнението на проект „Правосъдието – приятел на детето”, който се осъществява от фондация „Международна социална служба - България” и фондация „Детски правен център - България”.

            В края на миналата година съда кандидатства по проекта заедно с още 34 районни съдилища. Проектните дейности предвиждат изготвянето на минимални стандарти, които гарантират правосъдие, щадящо децата, когато се налага тяхното присъствие в съдебната зала и участието им съдебните процедури. Ще се разработят базисни и специализирани мултидисциплинарни програми за обучение на магистрати и социални работници. Ще се адаптират съдебните зали, ще се специализират съдебни състави за гледане на дела с участието на деца. Ще се разработят и предоставят интегрирани услуги, които подкрепят детето и неговото семейство преди, по време и след приключване на съдебното производство. Ще се разработят и ще се разпространят информационни материали за деца, които участват в съдебни производства в областта на гражданското правораздаване.