РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Представяне и юрисдикция

Герб на гр. Козлодуй

Районен съд гр.Козлодуй е един от 5 –те районни съдилища във Врачански съдебен окръг. Района на действие на съда включва две общини - Козлодуй и Хайредин с общо 11 населени места:

  • Към Община Козлодуй – гр.Козлодуй, с.Бутан, с.Гложене, с.Крива бара, с.Хърлец
  • Към община Хайредин – с.Хайредин, с.Ботево, с.Бързина, с.Манастирище, с.Михайлово, с.Рогозен.

В съда работят 5 съдии, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 16 съдебни служители.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, административни, окръжни, военни и районни съдилища.

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, освен тези които със закон са подсъдни на друг съд. Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:

  • наказателни дела
  • граждански дела
  • дела от административен характер