РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Образци на документи

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
2.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТИ
3.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
4.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ РС КОЗЛОДУЙ
5.ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СИС
6.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ СИС
7.ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА ОТ ДЪРЖАВАТА
8.ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОСН. ЧЛ.5 АЛ.5 ОТ НРИДПИ ОТ СИС
9.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ДО СИС
10.ЗАЯВЛЕНИЕ ДО СИС ЗА ИЗПРАЩАНЕ ИЗП. ДЕЛО НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
11.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ ДО РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ
12.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИЯ ВЛОГ НА ДЕТЕ ДО 14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
13.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИЯ ВЛОГ НА ДЕТЕ НАД 14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ